vendredi 4 mai 2007

Le diplômé du Ciel et de la Terre

Le diplômé du Ciel et de la Terre


Mes parents m'ont décerné un diplôme,
Le diplôme de la Vie de l'Homme.
Et de ce diplôme, je m'en sers,
dans mes déambulations du multivers.

D'un diplôme m'ont octroyé Le Ciel et la Terre,
Le diplôme de la Quête Spirituelle Nourricière.
Mon Petit Univers je parcours,
Afin de reconquérir mes Neigeux Atours.

D'un diplôme m'a conféré le Principe de Bipolarité ,
Le diplôme de l'Enfançon d'Immortalité.
En chevauchant les Vents et les Nuées,
En Sérénité et en Joie je suis délivré.


Hoàng Xuân-Trường
Mardi 07 novembre 2006.


Une statue du Grand Saint "Egal-au-Ciel"


Apparition de l'Energie Spirituelle Yang - Dương-Thần Xuất-Hiện Đồ (Tính-Mệnh Khuê-Chỉ)


Inscriptions verticales de droite :
Thiểm thiểm bạc hào đoan lý, dũng xuất Vô Tướng chi Kim Thân.

Inscriptions verticales de gauche :
Viêm viêm Xá-Lợi quang trung, phổ hiện tam thiên đại thiên chi thế giới.

Premier bloc de droite :
Tì Lư Đỉnh thượng hành
Tịch diệt hải trung hý.
Kỳ tai thử diệu môn,
Phật Tổ tằng thụ ký.
Premier bloc de gauche :
Dương Thần xuất hiện,
Thước thước kim quang,
Thừa bỉ bạch vân,
Tiêu diêu Đế hương.
Deuxième bloc de droite :
Phật nhân bán kệ xả toàn thân,
Cao chứng nguy nguy vạn đúc tôn.
Liễu đắc Niết Bàn, Chính Pháp Nhãn,
Kim Cương bất hoại, thể trường tồn.
Deuxième bloc de gauche :
Kiến thân vô Phật, thị Phật Thân,
Liễu tâm như ảo thị Phật ảo.
Liễu đắc Thân Tâm bản tính không,
Tư nhân dữ Phật hà thù biệt ?
Troisième bloc de droite :
Tâm đồng hư không giới,
Thị đẳng hư không Pháp,
Chứng đắc hư không thân,
Vô thị vô phi Pháp.
Troisième bloc de gauche :
Hư không vô nội ngoại,
Tâm Pháp diệc như thử.
Nhược Liễu Không Hư cố,
Thị đạt Chân Như Lý.


Dịch Giả :
Nhân-Tử NGUYỄN Văn-Thọ

~~~~